Leider muss am morgigen Sonnabend, dem 21.10.2017, das Karate-Training ausfallen.